Správní poplatky a kolky kolem ZP

kolky03ws.jpg

V této sekci naleznete přehled správních poplatků za nejběžnější úkony odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Poplatky se hradí v kolcích, které zakoupíte na každé poště. Celková hodnota kolků musí odpovídat výši správního poplatku. Kolky odevzdáte nově předem při podání žádostí!

Žádosti spolu s kolky a dalšími dokumenty podáváte na Vám místně příslušné služebně policie ČR – naší aktualizovanou databázi s kontakty dle vašeho bydliště naleznete ZDE.

Kompletní ceník poplatků odboru služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál je uvedený v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha Sazebník - položka 16, 30, 31, 32 a 33.

Zde uvádíme poplatky za nejběžnější úkony:

Ceny kolků a poplatků za nejběžnější úkony platné od 1.7.2014.

Přijetí žádosti o vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu).

Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

100 Kč

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu - za každou skupinu rozsahu oprávnění

Správní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

700 Kč

Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence - za každou skupinu rozsahu oprávnění

Správní úřad může snížit poplatek až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

1500 Kč

Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně

Správní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Správní úřad může snížit poplatek až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Správní úřad může snížit poplatek na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

300 Kč

Rozšíření skupin zbrojního průkazu - za každou další skupinu rozsahu oprávnění

700 Kč

Rozšíření skupin zbrojní licence - za každou další skupinu rozsahu oprávnění

1 500 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

200 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně - za každou zbraň

300 Kč

Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti řadatele o vydání zbrojního průkazu

100 Kč

Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem

200 Kč

Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A

1 000 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní

1 500 Kč

Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně

10 000 Kč

Kusové a opakované kusové ověřování zbraně

150 Kč

Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou

500 Kč

Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení

100 Kč

Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie

500 Kč

Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva

10 000 Kč

Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku nebo certifikátu o posouzení shody

10 000 Kč

Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku

5 000 Kč

Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně

 300 Kč

Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou

1 000 Kč 

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Od poplatku jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

Od poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

800 Kč 

Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

300 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo

1 500 Kč

Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Správní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

700 Kč

Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu

700 Kč

Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

100 Kč