Gun license in Czech Republic

According to the law, you are allowed to possess a gun from category A, B or C only with a valid gun license of the appropriate group.

Airguns. which are category D can be owned without a gun license, but you have to be older than 18 years and you are still obliged to adhere to the law.

If you would like to get a czech gun license, you have to fulfill specific requirements and pass the whole process.

It is necessary to say as first, that if you are not able to speak czech language on at least a medium level, you won´t be able to pass the theoretical test and practical exams for a gun license, which are hold only in czech language.

There are different groups of gun licenses, you can choose one or more of them:

A    For weapon collectors
B    For sport shooters
C    For hunters
D    For professionals (like the police, army, security, guards etc.)
E    For self-protection
F    For pyrotechnicians

The most common choice is group A, B and E.

People with a group E gun license are legally entitled to carry a loaded gun for the purpose of their personal protection. The gun must be carried hidden all the time.

If you wish to apply for a czech gun license, you can find all the necessary information and documents on our website (in czech language only), the best is to start here.

In fact, you don´t  need a czech gun license to go to a shooting range, but then you need a shooting instructor or someone with a valid gun license (who holds

it for at least 3 years) to stand at your side and to take the whole responsibility for your shooting.

As a gun license owner, you are allowed to take part in competitions.

For more serious shooters interested in competitions, the best is to become a member of a shooting club (SSK – Sportovní střelecký klub) and to join the Czech Shooting Federation (Český střelecký svaz).

Zbrojní průkaz pro cizince

Postup i podmínky získání českého zbrojního průkazu cizincem jsou obdobné jako u občanů České republiky, mají však některé odlišnosti a specifika.

 • je nutné, aby žadatel měl na území České republiky povolen pobyt, není přitom stanovena konkrétní forma pobytu, postačuje tedy i pobyt přechodný (viz zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
 • zdravotní způsobilost je nutné prokázat lékařským posudkem, který vydá poskytovatel zdravotních služeb v České republice (viz. § 42 odst. 1 je zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • při prokazování odborné způsobilosti není cizinec oprávněn využít tlumočníka, písemný test je vždy nutné vypracovat v předložené podobě, tj. v českém jazyce, praktickou část zkoušky je možné absolvovat v cizím jazyce, pokud tímto jazykem s uchazečem komunikuje přímo zkušební komisař.

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se v posledních 10 letech před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval v zahraničí více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen k žádosti předložit ještě doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Tento doklad slouží k prověření bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a nesmí být starší než 6 měsíců. 

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků. Tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců.

Příslušný útvar Policie České republiky může žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, jestliže je žadatelem cizinec, který není:

 1. občanem členského státu
 2. občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy
 3. rodinným příslušníkem osoby uvedené v bodě 1), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky
 4. cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
 5. rodinným příslušníkem osoby uvedené v bodě 4), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
 6. osobou, které byl na území České republiky udělen azyl

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Zkouška odborné způsobilosti

Podrobnosti k teoretické i praktické části zkoušky naleznete ZDE.

Pokud cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání zbrojního průkazu a přesto chce chodit střílet ze zbraní kategorie B nebo C, musí využít služeb střeleckých instruktorů nebo přijít v doprovodu osoby vlastnící platný zbrojní průkaz déle než 3 roky, která bude na jeho střelbu na střelnici dohlížet a bude mít za tuto osobu plnou zodpovědnost.

Doba platnosti zbrojního průkazu pro cizince

 • délka platnosti zbrojního průkazu vydaného cizinci je standardní jako u ostatních držitelů a vyplývá ze zákona o zbraních (10 let), s kratší dobou platnosti lze zbrojní průkaz vydat, vyplývá-li taková kratší doba z posudku o zdravotní způsobilosti; časové omezení délky pobytu na území České republiky není samo o sobě důvodem pro vydání zbrojního průkazu s kratší než standardní dobou platnosti,
 • ukončení pobytu na území České republiky je důvodem pro zánik platnosti zbrojního průkazu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních; o zániku platnosti zbrojního průkazu rozhodne příslušný útvar policie, pokud přitom není pobyt držitele zbrojního průkazu znám, ustanoví příslušný útvar policie této osobě opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.